tren

JAGAR Yazarlara Öneriler

Anasayfa » JAGAR Yazarlara Öneriler

Çift kör incelemeyi kolaylaştırmak için, lütfen çalışmanızın metin kısmında kimliğinizi açığa çıkaracak bilgilere yer vermeyiniz. Bu doğrultuda çalışmanızı lütfen aşağıdaki gibi iki ayrı bölüm olarak gönderin:

1- Yazarların ayrıntılarını içeren bir kapak sayfası (Kapak sayfası çalışmanın başlığını, tüm yazarların tam isimleri (ilk ve son); yazarların ve sorumlu yazarın kurumsal bilgilerini adresini, telefon numarasını, e-posta adresini ve ORCID numarasını içermelidir.

2- Yazar ayrıntılarını içermeyen Tam Anonim Metin

Çalışmalar Türkçe veya İngilizce dilinde olmalı ve aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır. (Ampirik olmayan çalışmalarda alttaki sıralama zorunlu değildir.)


Başlık: Başlık kısa, spesifik ve bilgilendirici olmalıdır. Makalenin adı sadece ilk harfleri büyük 14 punto Palatino Linotype, bond, karakterde sola yaslı olmalı.Makale Türkçe adının altında makalenin İngilizce adı sadece ilk harfleri büyük ve  12 punto, Palatino Linotype, italik, bond karakterde sola yaslı olmalıdır. İngilizce makalelerde Türkçe başlık ve özete gerek yoktur.


Özet: Özet, bilgilendirici ve tamamen açıklayıcı olmalı. Özette çalışmanın amacı,  araştırma yöntemi (eğer varsa), araştırma bulguları ve araştırmadan elde edilen sonuçlar ve öneriler özetlenmeli. Özet, yaklaşık 150 ila 200 kelime arasında, Palatino Linotype 9 punto ve tek satır aralığı olarak yazılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Özetin ardından indeksleme referanslarını sağlayacak 4’ü geçmeyen anahtar kelimeler listelenmeli ve alfabetik sıraya göre verilmelidir. Palatino Linotype 7.5 punto ve italik olmalı.

Abstract ve Keywords: özet ve anahtar kelimelerle aynı formatta ve aynı içerikte olmalıdır.

Giriş: Çalışma genel bağlamıyla geniş bir şekilde başlamalı ve ele aldığınız özel soruya odaklanmalıdır. Giriş bölümünde konu hakkında genel bilgi verilmeli, konunun literatür ve turizm işletmeleri açısından önemi kısaca vurgulanmalı. Girişte temel bazı tanımlar verilebilir ve çalışmanın amacı ya da amaçları verilmeli, çalışmanın hangi bölümlerden oluştuğu belirtilmelidir. En fazla 2 sayfa olmalıdır.

Giriş bölümünde başlık satır ortasına gelecek şekilde ilk harfi büyük Palatino Linotype karekterinde koyu 11 punto olmalı. Giriş bölümünde metinlerde paragraflar 0,5 cm’lik girinti ile başlamalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalı, yazı karakteri “Palatino Linotype” 10 punto olmalıdır. 

Literatür: Literatür tek bir bölüm yada alt bölümlerden de oluşabilir. Literatürde konu ilgili bilimsel kaynaklara dayanarak ve atıf yapılarak tartışılmalı, olabildiği kadar öz ve bütünlük içerisinde olmalı, konuya ilişkin farklı çalışmalar ve farklı görüşlere yer verilmeli, konuya ilişkin kaynakların iyi taranmalı ve güncel yerli ve yabancı kaynağa yer verilmeli, ifade tekrarından kaçınılmalıdır. Daha fazla analiz eden, yorumlayan, uygulama hakkında fikir veren, yorum getiren, eleştiren ve daha önceki çalışmaların bulgularını karşılaştıran bir dille yazılmalıdır. Olabildiğince gereksiz tanım ve açıklamalardan uzak durulmalıdır. Araştırma hipotezleri bu bölümde geliştirilmelidir.

Literatür bölümünde başlık satır ortasına gelecek şekilde ilk harfi büyük Palatino Linotype karakterinde koyu 11 punto olmalı. Eğer alt başlık kullanılacaksa numara vermeden aynı karakterle sola dayalı olmalıdır. Metinlerde paragraflar 0,5 cm’lik girinti ile başlamalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalı, yazı karakteri “Palatino Linotype” 10 punto olmalıdır. 

Yöntem: Okuyucuyu uygun metodoloji vb. konularda bilgilendirmelidir. Kullanılan veri toplama tekniklerin neden seçildiği ve nasıl kullanıldığı gerekçeleri ile açıklanmalı, araştırma evreni, örneklemi ve örneklemin nasıl ve niçin seçildiğine ilişkin yeterli bilgi verilmedir. Verilerin nasıl ve hangi analiz teknikleri ile analiz edildiği veya yorumlandığına yer verilmelidir. Uygulanan yöntemin ve araştırma bulgularının kısıtları verilebilir.Yöntem bölümünde başlık satır ortasına gelecek şekilde ilk harfi büyük Palatino Linotype karakterinde, koyu, 11 punto olmalı. Eğer alt başlık kullanılacaksa numara vermeden aynı karakterlerle sola dayalı olmalıdır. Başlıktan önce ve sonra 6nk aralık olmalıdır.
Metinlerde paragraflar 0,5 cm’lik girinti ile başlamalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalı, yazı karakteri “Palatino Linotype” 10 punto olmalıdır. Tüm sayfalarda sayfa düzeni üst, sağ ve sol kenarlardan 2,5 cm ve alttan 1,5 cm boşluk olacak şekilde düzenlenmelidir.
Not: Kuramsal çalışmalarda ve sektörden örnek olaylar türündeki çalışmalarda bu bölüm gerekli değildir.

Evren – Örneklem: Evren ve Örneklem kısımdan araştırmanın evreni hakkında bilgi verilmeli ve araştırma örnekleminin nasıl belirlendiği açıklanmalıdır. Evren ve örnekleme ilişkin gerekli bilgiler yer almalıdır.
Evren ve örneklemde başlık sola dayalı, ilk harfi büyük Palatino Linotype karakterinde, koyu, 11 punto olmalı. Ana metinde paragraf aralarında boşluk bırakılmamalı, yazı karakteri “Palatino Linotype” 10 punto olmalıdır. 

Veri Toplama Araçları: Makalenin veri toplama aracı/araçları ile ilgili bilgiler burada yer almalı. Veri toplama da kullanılan ökçek, anket ve benzeri araçlar hakkında detaylı bilgilere burada yer verilmedir. Verilerin geçerliliği ve güvenirliliği ile ilgili bilgilere de yer verilmedir.
Veri toplama araçlarında başlık sola dayalı, ilk harfi büyük Palatino Linotype karakterinde, koyu, 11 punto olmalı. Metinlerde paragraflar 0,5 cm’lik girinti ile başlamalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalı, yazı karakteri “Palatino Linotype” 10 punto olmalıdır. 

Bulgular ve Tartışma: Makalenin araştırma bulgularına burada yer verilmelidir ve tekrar olmaması için bulguların tartışması da bu bölümde ilgili literatür kullanılarak yapılmalıdır. Bulgular tablo ve şekiller aracılığıyla açıkça sunulmalıdır. Tartışmada bulguların önemini vurgulamalıdır.
Bulgular ve Tartışma bölümünde başlık satır ortasında, ilk harfi büyük Palatino Linotype karakterinde, koyu, 11 punto olmalı. Metinlerde paragraflar 0,5 cm’lik girinti ile başlamalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalı, yazı karakteri “Palatino Linotype” 10 punto olmalıdır. 

Sonuç ve Öneriler: Sonuçlar tartışmanın bir uzantısı veya bulguların bir özeti değildir. Yazarlar, çalışmanın bulgularından yola çıkarak özelden genele sonuçları raporlamalı ve önerilere yer vermelidir. Makalenin sonuç ve önerilerinin araştırma bulgularına dayanmasına dikkat edilmelidir. Öneriler sunulurken ilgili paydaşlar belirtilerek öneriler net ve anlaşılır şekilde sunulmalıdır. Makale araştırmasına dayanmayan sonuçlara yer verilmemesine özen gösterilmedir.Sonuç ve Öneriler bölümünde başlık satır ortasına gelecek şekilde, ilk harfi büyük Palatino Linotype karakterinde, koyu, 11 punto olmalı. Metinlerde paragraflar 0,5 cm’lik girinti ile başlamalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalı, yazı karakteri “Palatino Linotype” 10 punto olmalıdır. 

Etik Beyan: Yazarlar makale sonuna alttaki metni eklemelidirler.
“…………………….” başlıklı çalışmanın yazım sürecinde bilimsel kurallara, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış ve bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir.

Not: Makaleyle ilgili yazarlasın herhangi bir not eklemesi söz konusu ise bu bölümde ilgili ekleme yapılabilir.Teşekkür: Makaleyle ilgili yazarlasın herhangi bir teşekkür eklemesi söz konusu ise bu bölümde teşekkür yazılabilir. Varsa çalışmaya destek olan kurumlar/kuruluşlar/kişiler belirtilmelidir.

Benzerlik Raporu: Yazarların makalelerini benzerlik tarama yazılımlarından (Turnitin, iThenticate vb.) geçirmeleri ve kaynakça hariç en fazla % 20 benzerlik gösterdiğine dair tarama raporunu (en az sorumlu yazar) imzalayarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

Kaynakça:Metin içi alıntılar ve referanslar Amerikan Psikoloji Derneği (APA) Yayım Kılavuzunun 6. basımında belirtilen kurallara göre yapılmalıdır.

Atanay, L. (2002). Lisans öğrencilerinin bilgi teknolojisi bilgi düzeyinin belirlenmesine yönelik bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Baş, T. (2002). Öğretim üyelerinin iş tatmin profillerinin belirlenmesi, DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 19-37.

Ceylan, H., Gül, N., & Öksüz, M. (2016). Sosyal çalışmacılarda iş doyumu ve tükenmişliğe etki eden faktörlerin sosyal hizmet alanlarına göre karşılaştırmalı incelenmesi. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 43-69.

Dong, Q., & Cooper, O. (2016). A Peer to peer dynamic adaptive consensus reaching model for the group ahp decision making. European Journal of Operational Research, 250(2), 521-530. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2015.09.016

Koçel, T. (2014). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Beta Yayınevi.

Latane, B., Williams, K., & Harkins, S. (1979). Many hands make light the work: the causes and consequences of social loafing. Journal of Personality and Social Psychology, 37(6), 822-832.

Thompson, R.B., &Thornton, B. (2014). Gender and theory of mind in preschoolers’ group effort: evidence for timing differences behind children’s earliest social loafing. The Journal of Social Psychology, 154, 475-479. https://doi.org/10.1080/00224545.2014.933763

Biçimsel Özellikler:Sayfa düzeni:

1- A4 kağıt boyutunda

2- Sol,sağ ve üst kenarlardan 1.5 cm, alt kenardan 2.0 cm boşluk bırakılmalıdır.

3- Her iki tarafa da hizalanmalıdır.

4- Paragraflar 0,5 cm girintiden başlamalıdır.

5- Paragraf yapısı için “Satır ve Paragraf Aralığı” düğmesine tıklayın, ardından Boşluktan sonra 6 nk ve 1 satır aralığı seçeneğini seçin.

6- Her bölüm için yazı karekteri belirtilmiştir. Ancak, ana metin “Palatino Linotype” 10 punto tek satır alalığı olmalıdır.

7- Tüm çalışmalar için kaynakça hariç 7000 kelimeyi geçmemelidir.


Tablolar; Tablo adı tablo üstünde, tablo ve numarası koyu, tablo adı ise italik olacak, İlk harfler büyük.
Tablo 1.
Digital 2019 Turkey Verilerine Göre Türkiye’de En Yoğun Kullanılan Beş Sosyal Medya Platformunun Dünyadaki ve Türkiye’deki Kullanıcı Sayıları
Tablo kaynakçası ise tablo altında ve metinden bir punto küçük olacak şekilde olmalıdırç.

Kaynak:Baş, T. (2002,20)

Şekiller ve resimler : Şekil ve resim adı altta yer almalıdır. Şekil ve resim ile numaralar koyu, ad ise italik olacak. İlk harfler büyük olacak.

Şekil 1. Enflasyon Eğrisi

Resim 1. Louvre Müzesinde Sanal Teknoloji Kullanımı

Yayın Ücreti: Dergimizde yayın için ücret alınmaz.

Açık Erişim Politikası: JAGAR açık erişim bir dergidir ve yayımladığı içeriği doğrudan açık erişime sunmaktadır.

Metin içerisinde atıf gösterme:

1- Tek yazarlı kaynakça gösterme:(Atay, 2020, s. 99), Atay’a göre (2020, s. 99)

2. İki yazarlı kaynakça bağlacı:(Atay ve Yıldırım, 2018, s. 25) veya Atay ve Yıldırım’a göre (2018, s. 25)

3. Üç, dört ve beş yazarlı çalışmalara atıf apılırken sadece metin içindeki ilk atıfta tüm yazarların soyadları verilir. Diğer atıflar için ilk yazarın soyadının yanına ve diğerleri anlamına gelen “ vd” ifadesi eklenmelidir. İngilizce yazılan makalelerde üç, dört ya da beş yazarlı yayınlara atıf yapılırken ve diğerleri yerine “et al.” İfadesi kullanılmalıdır.

Örnek İlk atıf:(Atay, Yıldırım, Korkmaz ve Mercan, 2017, s. 29)Aynı yayına metin içerisinde ikinci ve sonraki atıflarda(Atay vd., 2011, s. 18)

4. Altı ve daha fazla yazarı olan çalışmalara atıf yapılırken sadece ilk yazarın soyadı kullanılır.

(Atay vd., 2016, s. 58)

5. Bir yazarın aynı yıldaki birden fazla çalışmasına atıf yapılması durumunda çalışmalar aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:(Atay, 2020a, s 45) Atay, 2020b, s 706. Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu atıflar yıl olarak en son yayından başlayarak sıralanmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır.(Atay, 2020, s 45; Yıldrım ve Korkmaz, 2017, s67; Zengin vd, 2017, s107; Akdamar, Podsakoff, MacKenzie, Moorman ve Fetter, 1990, s. 11)

7. Yasal ve yönetmelikler aşağıdaki gibi gösterilmelidir:

(1618 Sayılı Kanun, 1973)

8. Kurumlarla ilgili kısaltmalar ilk geçtiği yerde verilmeli ve sonraki bölümlerde sadece kısaltma olarak kullanılmalıdır:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) – (Yükseköğretim Kurulu [YÖK], 2018, s55) – (YÖK,2018, 2 55)Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)- (Dünya Turizm Örgütü [UNWTO], 2020, s198) – (UNWTO, 2020, s198)

9. Atıflarda aktarma yapılıyorsa:(Olalı, 1965 Akt: Atay, 2020, s. 99)